O Konferencji

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PROJEKTACH UNIJNYCH to jednodniowa konferencja, w trakcie której poruszane są problematyczne kwestie w zakresie zamówień publicznych przy realizacji projektów współfinansowanych z funduszy unijnych oraz tematyka korekt finansowych związanych m.in. z naruszeniami zasad i stwierdzeniem nieprawidłowości.

Spotkanie daje szansę na aktualizację wiedzy osób zaangażowanych w realizacje projektów unijnych. Jego celem jest pomoc w przyswojeniu ostatnich zmian, eliminacji ryzyka nieprawidłowości oraz zapoznanie uczestników z najnowszym orzecznictwem, które ma bardzo duży wpływ na praktykę realizacji projektów unijnych i wydatkowanie środków przyznanych w ich ramach.

W trakcie konferencji omawiane są najnowsze orzecznictwa oraz dobre praktyki pozwalające m.in.:

  • unikać najczęstszych naruszeń,
  • poprawnie przeprowadzać zmiany w umowach z wykonawcami,
  • zabezpieczać interesy w sytuacji sporów między wykonawcą a beneficjentem.

Poruszane również kwestie:

  • aplikacji zasady proporcjonalności w sytuacji korekt finansowych,
  • problematyki szkody potencjalnej,
  • konsekwencji płynącej ze stwierdzonych nieprawidłowości i ich relacji z winą beneficjenta,
  • praw beneficjenta w postępowaniu administracyjnym oraz sądowoadministracyjnym.

Prelegenci:

Grzegorz Karwatowicz

Ekspert w problematyce zamówień publicznych w projektach unijnych, kontroli i nieprawidłowości w projektach, korektach finansowych i procedurach zwrotu środków unijnych oraz postępowaniach odwoławczych od negatywnej oceny projektu i nieprzyznania dotacji unijnej.

Joanna Sebzda-Załuska

Specjalizuje się w prawie budowlanym, prawie ochrony środowiska, planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz procedurach administracyjnych.

Paweł Rożyński

Specjalizuje się doradztwie prawnym w toku prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, jak i w trakcie wykonywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Rafał Rachowiecki

Specjalizuje się w przygotowywaniu, negocjowaniu i opiniowaniu umów handlowych, przygotowywaniu dokumentacji korporacyjnej spółek, jak również prowadzeniu wielowątkowych sporów sądowych i pozasądowych.

Tematyka

Realizacja projektów unijnych i poprawne wydatkowanie środków europejskich rodzi praktyczne wyzwania i dylematy dla beneficjentów. Jednym z istotniejszych zagadnień będą wątpliwości, które pojawiają się w związku z nowelizacją z września 2019 r. wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

W związku z najnowszym orzecznictwem aktualna jest również tematyka korekt finansowych związanych m.in. z naruszeniami zasad i stwierdzeniem nieprawidłowości.

HARMONOGRAM

Organizatorzy

PPM_logo_CMYK
gww-logo-noclaim_535x200_1