HARMONOGRAM

8.30 – 9.30 Rejestracja uczestników

Zamówienia publiczne udzielane na podstawie Pzp w projektach unijnych

 • Na czym polega specyfika stosowania Pzp w ramach projektów unijnych?
 • Na jakie kwestie w szczególności należy zwrócić uwagę?
 • W jakich obszarach postępowań o udzielenie zamówienia najczęściej dochodzi do naruszeń Pzp?

Zasada konkurencyjności i rozeznanie rynku

 • Jakie istotne zmiany wprowadzono zmianą Wytycznych z 9 września 2019 r.?
 • Na co w szczególności zwrócić uwagę udzielając zamówień w trybie zasada konkurencyjności – istotne luki w zapisach Wytycznych?

Zmiana umowy o zamówienie publiczne

 • Przesłanki wprowadzenia zmiany do umowy – sposób sformułowania i ich wykładnia
 • Najczęstsze nieprawidłowości w zakresie aneksów do umów o zamówienie

11.10 – 11.30 Przerwa kawowa

Przepisy regulujące proces inwestycyjny, a realizacja projektu UE

 • Dlaczego zgodność z przepisami regulującymi proces inwestycyjny jest tak istotna?
 • Kwestia osiągnięcia wskaźników i ich utrzymania, zgodność z wnioskiem o dofinansowanie

Najistotniejsze kwestie prawa cywilnego w realizacji projektu unijnego

 • Płatności na rzecz podwykonawców, a kwalifikowalność wydatków
 • Spory zamawiającego (beneficjenta) z wykonawcą
 • Zmiana umowy o dofinansowanie

12.30 – 13.00 Przerwa kawowa i poczęstunek

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne w przedmiocie zwrotu środków z projektu unijnego

 • Zasady prowadzenia postępowania administracyjnego
 • Prawa beneficjenta jako strony, obowiązki organu
 • Sposób rozstrzygania przez sądy administracyjne w sprawach korekt finansowych

Wina beneficjenta, a podstawa do korekty finansowej w projekcie UE

 • Czy za nieprawidłowości, za które beneficjent nie ponosi winy uprawniona jest korekta finansowa?
 • W jakich sytuacjach i na jakim etapie realizacji projektu kwestia winy beneficjenta jest szczególnie istotna?

Szkoda potencjalna, a podstawa do korekty finansowej w projekcie UE

 • W jaki sposób należy zdefiniować szkodę potencjalną?
 • Czy wystąpienie szkody potencjalnej należy udowodnić?
 • Jak orzecznictwo odnosi się do szkody potencjalnej?

Zasada proporcjonalności

 • Czy w przypadku nieprawidłowości beneficjent każdorazowo powinien zwrócić całość dofinansowania?
 • W jaki sposób do problematyki korekt finansowych znajduje zastosowanie zasada proporcjonalności?

Wśród prelegentów